Podnikateľská činnosť k 1.7.2019 ukončená.

CENNÍK realitných služieb spoločnosti

Ing. Iveta Sivoková – SIVAVIS

IČO: 44 900 970, so sídlom Internátna 688/57, 974 04  Banská Bystrica, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo  živnostenského registra 620 - 29952

Realitná kancelária Ing. Iveta Sivoková je sprostredkovateľ a poskytovateľ služieb spojených s realitnou činnosťou. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v Slovenskej republike, týmto klientov našej realitnej kancelárie informujeme o cenníku služieb za poskytnutie služieb:

 

1.     Provízia za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti

 

V prípade, že realitná kancelária poskytne služby svojim klientom počas platnosti Sprostredkovateľskej zmluvy so záujemcom o sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti a dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi klientmi, realitná kancelária má nárok na sprostredkovateľskú odmenu – províziu podľa Tabuľky č.1. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla predajca nehnuteľnosti).

 

Tabuľka č. 1 Výška provízie za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti

DRUH NEHNUTEĽNOSTI

VÝŠKA PROVÍZIE

1.1. BYTY

2.000,- EUR *

1.2. DOMY (chata, rodinný dom, iný objekt na bývanie a rekreáciu)

3.000,- EUR *

1.3. POZEMKY(rekreačný pozemok, pozemok na výstavbu rodinného domu, záhrada, orná pôda, iný pozemok)

2.000, - EUR*

1.4. INÉ (priestory a objekty)

variabilná podľa dohody

* Realitná kancelária si vyhradzuje právo upraviť a prispôsobiť výšku provízie na základe vzájomnej dohody s klientom našej realitnej kancelárie podľa individuálneho posúdenia náročnosti obchodného prípadu, dĺžky trvania a povahy vzájomného obchodného vzťahu. Presná výška provízie je uvedená v Sprostredkovateľskej zmluve so záujemcom o sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti.

 

 

Vo výške provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti sú zohľadnené a započítané tieto náklady:

-          náklady spojené s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti,

-          náklady spojené s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.),

-          náklady na obhliadky a prezentácie nehnuteľnosti s potenciálnym záujemcom,

-          náklady na vypracovanie návrhu sprostredkovateľskej zmluvy, dohody o rezervácii nehnuteľnosti, sprostredkovanej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

-          náklady na overenie podpisov a osobnú asistenciu pri podpise zmlúv u notára,

-          náklady na správny poplatok za návrh na začatie povolenia vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní a osobnú asistenciu pri podaní návrhu na vklad do katastra,

-          náklady na vyzdvihnutie a úhradu správneho poplatku za vydanie listu vlastníctva s plombou a jeho doručenie klientovi,

-          náklady vynaložené na komunikáciu s klientmi,

-          náklady na prípravu preberacieho protokolu a osobnú asistenciu pri odovzdaní a preberaní nehnuteľnosti.

 

 

2.   Provízia za sprostredkovanie prenájmu a nájmu nehnuteľnosti

 

V prípade, že realitná kancelária poskytne služby svojim klientom počas platnosti Sprostredkovateľskej zmluvy so záujemcom o sprostredkovanie prenájmu alebo nájmu nehnuteľnosti a dôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi klientmi, realitná kancelária má nárok na sprostredkovateľskú odmenu – províziu, vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií), pričom minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti).

 

 

 

3.    Doplnkové služby a úkony

 

Realitná kancelária poskytuje aj  jednorazové doplnkové služby a úkony, ktorých cena je uvedená v Tabuľke č.2. Uvedená cena sa účtuje  od toho, kto o poskytnutie služby požiadal.

 

Tabuľka č. 2 Výška ceny za doplnkové služby a úkony  

SLUŽBA, ÚKON

CENA

BLIŽŠÍ POPIS

3.1. Obhliadka nehnuteľnosti

20 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti.

3.2. Potvrdenie o cene nehnuteľnosti pre účel dedičského alebo súdneho konania

20 €

 Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom vydania stanoviska o cene nehnuteľnosti pre potreby dedičského alebo súdneho konania.

3.3. Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 50 

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).  

3.4. Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

100 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

3.5. Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

100 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

Cenník bol aktualizovaný 10.1.2017.